fbpx

054-4794444

תודה על פנייתכם, על מנת להקל ולזרז את הטיפול בילדכם, רצוי מאוד לצרף לטופס ההפניה למרפאה (המצ"ב) את המסמכים הבאים:
מספר נקודות חשובות לקראת הטיפול: * טיפול בקטין מחייב הסכמת הוריו. במידה וההורים אינם נשואים, נדרשת הסכמת שני ההורים. * נוכחות ההורים בפגישה ההערכה הראשונית (האינטייק) ובפגישות הפסיכיאטריות, מחייבת. * ככלל, נדרש מלווה בוגר לקטין בביקוריו במרפאה.
משפחה
אב:
אם:
אח/אחות
אח/אחות
אח/אחות
אח/אחות
אח/אחות
אני/ אנו החתום/חתומים מטה, מאשר/ים כי הפרטים דלעיל נכונים וכי אני/אנו מביע/ים הסכמתי/נו לטיפול בבננו/בתנו : (במידה וההורים אינם נשואים , נדרשת חתימה של שני ההורים) (את החתימה עושים פיזית במקום)
×
דילוג לתוכן