fbpx

054-4794444

כתב ויתור על סודיות רפואית
אני החתום מטה, נותן בזאת רשות
(להלן: "המבקש") או מי מטעמו, את כל הפרטים בע"פ ו/או בכתב, ללא יוצא מן הכלל, על מצב בריאותי לרבות מידע על טיפולים פסיכיאטריים או נפשיים אחרים כולל מידע גנטי, ובאופן שיידרש על ידי המבקש. הנני משחרר אתכם ו/או את עובדיכם ו/או את כל מי שפועל מטעמכם או בשליחותכם, מחובת שמירה על סודיות רפואית בכל הנוגע למצב בריאותי ו/או מחלותיי כנ"ל ומוותר על סודיות זו כלפי המבקש, ולא תהיינה לי אליכם כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר הנ"ל, לרבות טענות מכוח חוק הגנת הפרטיות ו/או חוק זכויות החולה לעניין סודיות רפואית ו/או כל דין אחר.
על החתום (פרטי המטופל):
א. הורים לקטין - יחתמו שני ההורים
ב. אפוטרופוס יחתום ויצרף אישור אפוטרופוסות
הורה 1
הורה 2
או אפוטרופוס
×
דילוג לתוכן